Skip to content
Begär offert

Relining av plaströr i småhus 

Oavsett om materialet i avloppsrören är i betong, gjutjärn eller plast, kräver det underhåll och renovering för att fungera.

Beroende på byggtid har olika material använts för avloppsrör i svenska småhus. Betong var ett av de första avloppsrörsmaterialen som installerades i Sverige och användes i stor utsträckning inom byggbranschen under 30- och 50-talet. I småhus byggda på 1960-talet var det huvudsakliga avloppsrörsmaterialet gjutjärn. Plastavlopp blev vanligare inom byggandet på 1970-talet, och plast är ett allmänt använt avloppsmaterial ännu idag. 

Oavsett om materialet i avloppsrören är i betong, gjutjärn eller plast, kräver det underhåll och renovering för att fungera. De som bor i småhus är medvetna om renovering av betong- och gjutjärnsavlopp. Däremot har man inte så mycket kunskap om plastavlopp; ett plaströr tros ha mycket längre livslängd än det i verkligheten har. Renoveringsbehovet upptäcks ofta först när det uppstår problem och det kanske inte längre är möjligt att renovera rören med hjälp av relining. 

Förglasning i plastavlopp 

Den genomsnittliga tekniska livslängden för plastavlopp är 30–50 år, beroende på byggtiden och plastmaterialet. Teknisk livslängd är en genomsnittlig bedömning av avloppets hållbarhet, baserat på tillgänglig data och erfarenheter.  

Ett plastavlopps livslängd påverkas av ett antal faktorer, såsom de kemiska ämnen som finns i avloppsvattnet som passerar genom röret, exponering för UV-strålning, höga temperaturvariationer och rörens nyttjandegrad. Dessutom har plaströrets material en betydande inverkan på livslängden. I många av de rör som installerades omkring år 1970 har använts mjukningsmedel för plast, som med tiden kan avdunsta, vilket gör att röret härdar, dvs förglasas. Ett förglasat rör är skört och går lätt sönder om det utsätts för mekaniska rörelser eller vibrationer. 

Förutom förglasning utgör rörskarvarna och de tätningsproblem som förekommer i dessa en annan typisk sårbarhet hos plastavlopp. Vid installation av ett plaströr utgör sammanfogningstekniken en väsentlig del av avloppssystemets hållbarhet. I skarvarna har man bland annat använt tätningsringar och limfogar, vars täthet skadas när rörelser i röret uppstår. 

Relining passar utmärkt till plastavlopp 

Plaströr behåller sin ursprungliga form väl, så de fungerar som en bra form för ett nytt rör. En avloppsrenoveringar bör inte skjutas upp. Om det är så att den ursprungliga rörledningen har skadats allvarligt kan det vara försent att göra en avloppsrelining. Då står man inför en renovering som kräver att konstruktionerna rivs.  

Relining är ett exakt och krävande hantverk och vi använder vår egen yrkeskunniga personal för att säkerställa dess framgång. Vi utför relining av avlopp i enlighet med marknadens största metodcertifiering, Boldan In-House Lining System®. Före relining behandlas den inre ytan av avloppet med ett verktyg med en slipande yta, som är skonsam nog för ett plaströr. Verktyget tar bort den samlade smutsen från rörets väggar och förbereder den inre ytan för relining. Efter bearbetning av rörets inre yta spolas avloppet rent. Därefter fäster den epoxi-behandlade rörinfodringen ordentligt på väggen inuti det rena och grova plaströret. På detta sätt bildas ett helt nytt och självbärande rör inuti det gamla avloppet. Dessutom blir avloppet genom relining en sömlös helhet. Det finns inga skarvar, eftersom förgreningsrören är anslutna till huvudstammen så att avloppssystemet är helt enhetligt från alla avloppspunkter hela vägen till det kommunala avloppet. 

Kontrollera avloppets skick i ditt hem med hjälp av en filmning 

Har du märkt några återkommande utmaningar i funktionaliteten av ditt avlopp eller har du frågor om avloppets skick? Du kan ta reda på tillståndet i avloppet i ditt hus med en avloppsfilmning, som du får från oss på Renoa utan kostnad.